Међународни дан борб е против насиља Featured

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА - 24. фебруар

И З В Е Ш Т А Ј  

 

1

 

2

3

4

 

 

Раз.

ТЕМА ЗА ОБРАДУ

МАТЕРИЈАЛ

ПРОДУКТИ РАДА И ИСХОДИ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 1

Недеља лепих порука;

Шта је правда, а шта неправда ( у свакодневном школском животу)

Хамер, фотоапарат,

фломастери, стикери;

  Унапред припремљена ситуација ( 1-2) које стављају  дете у позицију да чини или трпи непрваду

-Пано и фотографије - групне;

Јасно уочавање ситуација у школи на које треба реаговати;

Кроз пример из школсог живота продискутовати о ситуацијама у којима има неправде;

Шта би било праведно;

3 одељенска правила која проистичу из анализиране ситуације

 Учитељ, ОЗ, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

2

 Како помоћи другу у невољи

Хамер, фотоапарат,

Фломастери, стикери;

Унапред припремљена ситуација ( 1-2) у којима се препознаје вршњачко насиље

Пано и фотографије - групне;

Јасно уочавање ситуација у школи на које треба реаговати и правилно поступити;

Кроз пример из школсог живота продискутовати о ситуацијама у којима има насиља ( било које врсте); како се осећа онај који трпи;

Како помоћи другу у невољи

Учитељ, ОЗ, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

3

Потребе и жеље

 Радионица из приручника „Како можемо заједно“

33.страна ( листа потреба и жеља);

Маказе, лепак, стикери, фотоапарат;

Материјал за израду беџа

 Циљ радионице је да деца уоче разлику између потреба и жеља;

Да се на потребама заснивају права ( Дечја права); стицање знања да су права оно што свако треба да има;

Развијање осетљивости за потребе и жеље других чланова групе

-Да се ученици упознају са неколико дечјих права

Учитељ, ОЗ, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради

фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

4

Анализа анкете о заступљености насиља у ОЗ

 Пано са уоченим проблемима/решењима

Хамер, фломастери, фотоапарат;

Приручник Како можемо заједно ( картице дечијих права

Ученици треба да уоче реалне проблеме у ОЗ;

-Да неаведу ситуације из школског живота у односу на  спроведену анкету, да препознају кос у најчешће жртве у ОЗ, а ко су они који су склони насиљу

- да се договоре о понашанју и правилима за некршење Дечијих права

( са картица дечијих права пронаћи најугроженије...)

Учитељ, ОЗ, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради

фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

5

Анализа анкете о заступљености насиља у ОЗ

 Пано са уоченим проблемима/решењима

Хамер, фломастери, фотоапарат;

Приручник Како можемо заједно ( картице дечијих права

Ученици треба да уоче реалне проблеме у ОЗ;

-Да неаведу ситуације из школског живота у односу на  спроведену анкету, да препознају кос у најчешће жртве у ОЗ, а ко су они који су склони насиљу

- да се договоре о понашанју и правилима за некршење Дечијих права

( са картица дечијих права пронаћи најугроженије...)

Учитељ, ОЗ, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради

фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

6

Ја на пустом острву

Приручник Како можемо заједно, страна 41;

Хамер, оловке, фломастери, фотоапарат

Исход радионице је да ученици схвате да је увођење правила  и закона за регулисање међуљудских односа неопходно, да уоче шта се све дешава/које су последице непоштовања правила, закона.

Пано са правима које осмисле деца, документ како са децом треба поступати

Продукт : пано

Одељенске старешине, наставник грађанског васпитања, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради

фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

7

8

Род и пол, родне улоге, предрасуде и стереотипи

Приручник за превенцију родно заснованог насиља, листићи са тврдњама, хамер

Исход радионице:

Пано са набројаним примерима предрасуда и стреотипа;

Ученици треба да схвате да обрадом ове теме треба да спречимо мржњу према различитости, родно правно насиље, а да негујемо дух толеранције

Одељенске старешине, наставниг грађанског васпитања, педагог

Од 22.-26. фебруара 2021. године

 26. фебруара 2021. год. ставити продукт рада на видљиво место ( учионица или хол школе) ради

фотографисања и слања извештаја министарству

ЧОС или час грађанског васпитања

 Координатор тима за превенцију насиља: Тања Балмазовић

 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube